Paketa e punës 1 – WP1 bashkërendim dhe menaxhim
Paketa e punës ka të bëjë me bashkërendimin dhe menaxhimin e gjithësisë së veprimtarive të projektit dhe përbehet nga veprimtaritë e mëposhtme.
1.2 Mbikqyrje administrative dhe ekonomike, vlerësim dhe krijim raportesh për vazhdimësinë e implementimit dhe të objektit fizik dhe ekonomik të projektit.
1.3 Organizim takimesh të Këshillit Mbikqyrës së projektit, si dhe takime rrjetesh, në mënyrë që të sigurohet pjesëmarrja aktive e gjithë partnerëve në veprimtaritë e projektit dhe vlerësimin e gjëndjes implementuese të tij.
1.4 Çertifikim i shpenzimeve të kryera.

Paketa e punës 2 – WP2 Informimi dhe Publiciteti
Paketa e punës ka të bëjë me realizimin e veprimeve shpërndarëse dhe përhapëse të rezultateve dhe veprimeve të projektit me qëllim informimin e qytetarëve dhe sensibilizimin e tyre në lidhje me progresin e trashëgimisë kulturore.
2.1 Zhvillimi i planit publicistik
2.2 Krijimi i faqes së internetit të projektit
2.3 Zhvillimi i paketës shumë gjuhëshe të publicitetit
2.4 Shpërndarja e rezultateve tek Mediat dhe tek publiku i gjerë
2.5 Konferenca përfundimtare për publicitetin

Paketa e punës 3 – WP3 Zhvillimi i bazës së platformës
Paketa e punës ka të bëjë me zhvillimin e studimeve dhe realizimin e seminareve edukuese.
3.1 Zhvillimi i planit të veprimit
3.2 Grumbullimi i elementeve
3.3 Dixhitalizimi i informacionit

Paketa e punës 4 –WPA Krijimi i platformës për promovimin e kështjellave
Paketa e punës ka të bëjë me krijimin e platformës për promovimin e kështjellave
4.1 Zhvillimi i aplikacionit GIS
4.2 Bazë të dhënash 3D
4.3 Zhvillimi i aplikacionit të përshkimit visual
4.4 Zhvillimi i extranet
4.5 Zhvillimi i panoramave 360°

Paketa e punës 5 – WP5 Vlerësim dhe veprime të mëtejshme
Paketa e punës ka të bëjë me vlerësimin e veprimeve të sipërpërmendura dhe zhvillimin e strukturës për vazhdimin e politikave të ngjashme.
5.1 Raporti final i vlerësimit