Πακέτο εργασίας 1 – WP1 Συντονισμός και διαχείριση
Το πακέτο εργασίας αφορά στον συντονισμό και τη διαχείριση του συνόλου των δράσεων του έργου και απαρτίζεται από τις παρακάτω δράσεις:
1.2 Διοικητική και οικονομική παρακολούθηση, αξιολόγηση και δημιουργία αναφο-ρών για την πορεία υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου
1.3 Διοργάνωση συναντήσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου, καθώς και συναντήσεων δικτύωσης, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ενεργός συμμετοχή όλων των εταίρων στις δράσεις του έργου και η αξιολόγηση της κατάστασης υλοποίησής του
1.4 Πιστοποίηση των πραγματοποιηθεισών δαπανών

Πακέτο εργασίας 2 – WP2 Πληροφόρηση και Δημοσιότητα
Το πακέτο εργασίας αφορά στην υλοποίηση δράσεων διάχυσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων και των δράσεων του έργου με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών και την ευαισθητοποίηση τους αναφορικά με την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
2.1 Ανάπτυξη πλάνου δημοσιότητας
2.2 Δημιουργία της ιστοσελίδας του έργου
2.3 Ανάπτυξη πολυγλωσσικού πακέτου δημοσιότητας
2.4 Διάχυση αποτελεσμάτων στα ΜΜΕ και το ευρύ κοινό
2.5 Τελικό συνέδριο δημοσιότητας

Πακέτο εργασίας 3 – WP3 Ανάπτυξη της βάσης της πλατφόρμας
Το πακέτο εργασίας αφορά στην εκπόνηση μελετών και την υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων.
3.1 Ανάπτυξη του σχεδίου δράσης
3.2 Συλλογή στοιχείων
3.3 Ψηφιοποίηση της πληροφορίας

Πακέτο εργασίας 4 – WP4 Δημιουργία της πλατφόρμας για την προώθηση των κάστρων
Το πακέτο εργασίας αφορά στην δημιουργία της πλατφόρμας για την προώθηση των κάστρων.
4.1 Ανάπτυξη της εφαρμογής GIS
4.2 3D βάση δεδομένων
4.3 Ανάπτυξη εφαρμογής εικονικής περιήγησης
4.4 Ανάπτυξη extranet
4.5 Ανάπτυξη πανοράματος 360 μοιρών

Πακέτο εργασίας 5– WP5 Αξιολόγηση και επόμενες δράσεις
Το πακέτο εργασίας αφορά στην αξιολόγηση των παραπάνω www.buy-trusted-tablets.com δράσεων και στην ανάπτυξη θέσεων για τη συνέχιση παρόμοιων πολιτικών.
5.1 Τελική έκθεση αξιολόγησης, σύντομη πολιτική συνέχισης