Ο γενικός σκοπός του έργου είναι να επιτευχθεί μέσα από κοινή προσπάθεια των δύο χωρών, η διαχείριση των ίδιων πολιτιστικών προκλήσεων.
Οι επιμέρους στόχοι του έργου περιλαμβάνουν: την προώθηση ενός κοινού χαρακτήρα, την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας και των διασυνοριακών ανταλλαγών, καθώς και την αύξηση του τουρισμού στην περιοχή, πολιτιστική αναβάθμιση του τουρισμού (e-tourism), διαφοροποίηση των κάστρων από άλλα κλασικά αρχαία μνημεία, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της τοπικής επιστημονικής κοινότητας, ενίσχυση και εκσυγχρονισμός των πληροφοριακών μεθόδων για όλους τους πολίτες και τους επισκέπτες, μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών, συμβολή στην πολιτιστική εκπαίδευση των νέων.

Οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι:
• Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής
• Ψηφιοποίηση πληροφοριών που θα συλλεχθούν όσον αφορά ιστορικά μνημεία της περιοχής
• Ανάπτυξη εφαρμογής εικονικών περιηγήσεων μέσα στο χωροχρόνο με τη χρήση 3D αναπαραστάσεων των ιστορικών μνημείων
• Αύξηση του τουρισμού στην περιοχή
• Αναβάθμιση τουριστικών υπηρεσιών και πολιτιστική αναβάθμιση του τουρισμού (e-tourism)
• Διαφοροποίηση των κάστρων από άλλα κλασικά αρχαία μνημεία
• Ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της τοπικής επιστημονικής κοινότητας
• Ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών μεθόδων για όλους τους πολίτες και τους επισκέπτες, μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών
• Πολιτιστική εκπαίδευση των νέων
• Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των 2 χωρών για την αντιμετώπιση ενός κοινού προβλήματος
• Προώθηση της χρήσης των νέων τεχνολογιών